Uludağ Üniversitesi Hasta Bakıcı Alımı 2021

Bursa Uludağ Üniversitesi 7 kişilik hasta bakıcı alımı yapacaktır. Kura ile alınacak hasta bakıcılar Bursa Uludağ Üniversitesi Uygulama Araştırma Merkezinde görev yapacaklardır.

Genel Hususlar ve Özel Şartlar
 
TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:

A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
AÇIKLAMALARİlan şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını BURSA İş–Kur İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapabilirler.İlan edilen kadrolara başvuru sonucu atamaya hak kazanan kişiler, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde Sürekli İşçi olarak istihdam edilecek ve istihdam edilen işçiler, asgari ücretle ücretlendirilecektir.İŞ-KUR tarafından belirlenen ve istenilen şartları taşıyan adaylar arasından, Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsü Sağlık Uygulama Araştırma Merkezinde noter huzurunda kura çekilecek ve kura sonucunda işçiler belirlenecektir.Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, yerleşen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemi iptal edilecektir. Yerleştiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir.Hastanemizde 7/24 hasta hizmeti sunulması nedeni ile vardiya usulü çalışma sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle başvuracak adayların gece nöbet tutmaya engelinin bulunmaması gerekmektedir.Hastanemizin ihtiyaç duyduğu Hastane Hizmetlisi alımlarının Bursa ili merkez ilçelerinden Üniversite yerleşkesine yakın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinden karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.GENEL ŞARTLAR657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (2), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak;Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,18 yaşını tamamlamış olmak,Son başvuru tarihi itibariyle, başvuru yapılacak kadrolarda belirtilen öğrenim düzeyinde bir okuldan mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere sahip olmak,Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen  bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatta bulunmamak,Adayların çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında sakınca olmadığına dair durumunun tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmelidir.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmalıdır.KURA ÇEKİMİCOVİD-19 Kapsamında YÖK Başkanlığı tarafından yayımlanan “Koronavirüs (covid-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılmayacaktır. Kura çekimi Noter eşliğinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimlik Toplantı Salonunda yapılacaktır.Adaylar, kura çekimini08/04/2021 tarihinde saat /10:00’da hastanemiz (https://suam.uludag.edu.tr) web sitesi veyaYoutube (https://www.youtube.com/channel/UCuGUqAUxjkzOS51s3SyhpCg)  adresi üzerinden canlı olarak izleyebileceklerdir.İlan edilen kadroya iş başvurusunda bulunan adayların; kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bursa Uludağ Üniversitesi (https://uludag.edu.tr) web sitesinde ilan edilecektir.Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik “GEÇİCİ MADDE 6- (Ek: RG-26/3/2020-31080 Mükerrer-CK-2310/1 md.) (1) 2020 yılı içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir” maddesi gereğince kura çekimi yapılacaktır.Asil olarak atanma hakkı kazanan adayların atanma başvurusu yapmaması, feragat etmesi veya ilgilinin aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağırılacakların listesi Bursa Uludağ Üniversitesi (https://uludag.edu.tr ) web sitesinde ilan edilecektir.BELGE TESLİM İŞLEMLERİ1. Kura çekimi sonucu belirlenen asil adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi (https://uludag.edu.tr ) web sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.
 
Meslek Bilgileri
MeslekDeneyimHastane Hizmetlisi 
Öğrenim ve Kişisel Bilgiler
CinsiyetYaşErkek18- -35 (5.04.2003 – 30.03.1986 tarihleri arasında doğan kişiler)

Genel Birim AdıGenel Bölüm AdıÖğrenim SeviyesiLise ve Dengi OkulYaşlı BakımıOrtaöğretim (Lise ve Dengi)Lise ve Dengi OkulHasta BakımıOrtaöğretim (Lise ve Dengi)Lise ve Dengi OkulHasta ve Yaşlı BakımOrtaöğretim (Lise ve Dengi)
Kura Bilgileri
Kura Yeri:Uludağ üniversitesi sürekli uygulama ve araştırma merkezi başhekimlik toplantı salonu
Kura Tarihi:08.04.2021
Kura Saat Dilimi:10:00 – 11:00
   
Çalışma Adresi Bilgisi
Çalışma Adresi:ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GÖRÜKLE KAMPÜSÜ
16059 NİLÜFER
BURSA / TÜRKİYE
Tercih Edilen İkamet İlçeleri:BURSA/MERKEZ ,  KESTEL ,  GÜRSU ,  YILDIRIM ,  OSMANGAZİ ,  NİLÜFER ,  HARMANCIK ,  BÜYÜKORHAN ,  YENİŞEHİR ,  ORHANGAZİ ,  ORHANELİ ,  MUSTAFAKEMALPAŞA ,  MUDANYA ,  KELES ,  KARACABEY ,  İZNİK ,  İNEGÖL ,  GEMLİK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir