Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı 2021

Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımı 2021. Ticaret Bakanlığı 60 adet Müfettiş yardımcısı alımı yapacaktır.

Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere Genel İdare
Hizmetleri sınıfından 8 inci ve 9 uncu dereceli “Ticaret Müfettiş Yardımcısı” kadrosuna Gümrük
Grup Başkanlığı için en fazla 30, Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en fazla 15 ve İç Ticaret Grup
Başkanlığı için en fazla 15 Ticaret Müfettiş Yardımcısı alımı amacıyla Giriş Sınavları
yapılacaktır.

 1. SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI:
  Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;
  1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,
  1.2. En az dört yıllık yükseköğrenim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi
  ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
  yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olması,
  1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında
  yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden
  80 (seksen) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla;
  • Gümrük Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 600 kişi,
  • Dış Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,
  • İç Ticaret Grup Başkanlığı için en yüksek puanlı 300 kişi,
  içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul
  edilir),
  1.4. Giriş Sınavlarının yazılı aşamasının yapıldığı tarihlerde otuz beş yaşını doldurmamış
  olması,
  1.5. Sağlık durumunun, Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve
  yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması ve müfettişlik görevini yapmasına engel
  olabilecek hastalığı veya özrü bulunmaması,
  1.6. Süresi içinde başvurmuş olması,
  gerekmektedir.
 2. SINAV BAŞVURUSU:
  2.1. Giriş Sınavları için başvurular, 04-13 Ekim 2021 tarihleri arasında Kariyer Kapısı
  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara
  uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
  2.2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği
  tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa
  dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
  üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 3. SINAV ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ:
  3.1. Giriş Sınavları önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı
  olarak Ankara’da yapılacaktır.
  3.2. Yapılacak Giriş Sınavının yazılı bölümü;
  • Gümrük Grup Başkanlığı için 06-07 Kasım 2021,
  • Dış Ticaret Grup Başkanlığı için 13-14 Kasım 2021,
  • İç Ticaret Grup Başkanlığı için 20-21 Kasım 2021,
  tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört ayrı oturumda Ankara Atatürk
  Lisesi, Korkutreis Mahallesi Sezenler Caddesi No: 11 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde
  gerçekleştirilecektir.
  3.3. Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati
  ve sınava ilişkin diğer hususlar Ticaret Bakanlığı (www.ticaret.gov.tr) internet sayfasında yazılı
  sınav tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilecek olup sınava katılmaya hak kazanan adaylara
  başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca adaylar
  sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
  3.4. Adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek olup adaylar sınava geçerli
  bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle katılabileceklerdir.
  3.5. Sınav yeri, tarihleri ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum,
  Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
 4. SINAV ŞEKLİ VE SINAV KONULARI:
  4.1. Her bir Grup Başkanlığı için yapılacak yazılı sınavlar aşağıda belirtilen konularda
  yapılır:
  Maliye ve Ekonomi: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi
  Sisteminin Genel Esasları, Kamu Gelirleri ve Giderleri, Bütçe ve Kamu Borçları, Mikroekonomi,
  Makroekonomi, Para-Banka Teorileri, Uluslararası Ekonomi,
  Kamu Hukuku: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukuku (Genel Esaslar ve İdari
  Yargı), Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),
  Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), Borçlar Hukuku
  (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç),
  Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Temel Maliyet
  Muhasebesi.
  Yazılı sınavda yukarıdaki konu başlıklarında yer alan hususlarla ilgili sınava girecek
  adayların değerlendirme, yorumlama ve çözüm yolları sunma kabiliyetlerini ölçmeye yönelik
  sorulara da yer verilebilecektir.
 5. DEĞERLENDİRME:
  5.1. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için, her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden
  en az 50 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması
  gereklidir.
  5.2. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak
  kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacaktır.
  Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.
  5.3. Yazılı sınav sonuçları Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle
  duyurulacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin
  bilgileri içeren tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı
  üzerinden görüntüleyebilecektir.
  5.4. Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk
  şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, adli sicil kaydına
  ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı ile nüfus cüzdanı sureti ve
  fotoğraf istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
  5.5. Sözlü sınavda adaylar;
  a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
  b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
  c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
  ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
  d) Genel yetenek ve genel kültürü,
  e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
  yönlerinden ayrı ayrı puan vermek suretiyle değerlendirilir. Adaylar, sınav kurulu
  tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan
  üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin
  100 tam puan üzerinden verdikleri puanın ortalama notunun en az 70 olması gereklidir.
  5.6. Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü puanların ortalamasından oluşur.
  5.7. Adaylar, giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur.
  Adayların giriş sınavı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve Kamu
  Personeli Seçme Sınavı puanı yüksek olana öncelik tanınır.
  5.8. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan
  alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asil ve söz konusu
  kadronun en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenir.
  5.9. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının
  dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
 6. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA:
  6.1. Giriş Sınavını kazananların isimleri Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.
  Giriş Sınavını asil kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Ayrıca adaylar sınav
  sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
  6.2. Sınavı kazanan adaylardan, ataması yapıldığı halde Kurum tarafından verilen süre
  içerisinde göreve başlamayan veya başlamayacağını yazılı olarak beyan edenlerin yerine, yedek
  listede yer alan adaylardan başarı sırasına göre atama yapılabilir.
  6.3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav
  duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Ticaret Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
  BİLGİ TEMİNİ:
  Sınavla ilgili her türlü bilgi Bakanlık internet sayfasından ya da aşağıda yer alan adres ve
  telefon numaraları aracılığıyla Bakanlıktan temin edilebilir.
  T.C. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı
  Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya / ANKARA
  Tel: 0312 449 2430-2436
  E-posta: sinavbilgirtb@ticaret.gov.trsinavbilgirtb@ticaret.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir