Kamu Personel İlan

Kamu Personel İlanı. Tüm kamu kurumlarına ait personel ilanlarını buradan takip edebilirsiniz!

Sağlık Bakanlığı 8844 Sözleşmeli Personel Alacak

Sağlık Bakanlığı 2020 yılında 8844 Sözleşmeli Personel alımı yapacak ve 8844 sözleşmeli personel alımı ile ilgili detayları sizlere sunuyoruz.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNDE
İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI


Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve
lisans düzeylerinde toplam 8.844 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık
personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2020/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi
üzerinden yayınlanacaktır.
Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve
ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans
sınav sonuçları kullanılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 14 – 20 Şubat 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen
kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek
yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen
tercih listeleri geçerli olmayacaktır.
Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında
tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (SADECE YÜKSEK LİSANS VEYA
DOKTORA PROGRAMLARINDA) öğrenim görmüş adayların, 18 Şubat 2020 tarihinde saat
17.00’ye kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Çalışma Genel Müdürlüğünün
Ek Hizmet Binasına (GMK Bulvarı No:6 Kat:2 Kızılay/ANKARA) şahsen başvuru yapmaları
gerekmektedir.
Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus
Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki
diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR”
ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına
alınmış YÖK kararı örneğini) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Çalışma Genel
Müdürlüğünün resmi yazışma adresine (T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı –
Çalışma Genel Müdürlüğü Emek Mh. 17. Cd. No:13 Çankaya / ANKARA) iadeli taahhütlü
posta yoluyla ulaştırabileceklerdir. 18 Şubat 2020 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan
dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma
Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Çalışma Genel Müdürlüğüne herhangi bir başvuru
yapmayacaklardır.
Mülga Devlet Personel Başkanlığına daha önce başvuru yapmış olduğu başvuru sonucu
bilgileri alınmış yüksek lisans veya doktora mezunu adayların tekrar başvurmalarına gerek
yoktur.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine
göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri
dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde
çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara
yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrasında () ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında () yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. () 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan
hüküm:

“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
(
) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü
fıkralarında yer alan hükümler:“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek
taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin
pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı
hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş
pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden
herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine
uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden
istihdam edilebilirler.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir