Rekabet Uzman Yardımcısı Alımı 2021

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği
hükümleri çerçevesinde;
1) (15 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık
öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,
2) (10 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk
Fakültelerinden,
3) (5 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar
Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği
bölümlerinden, ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki
veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda,
Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.
SINAVA KATILMA KOŞULLARI
Sınava katılacak olan adayların;
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları
taşımaları,
2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte
ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve
yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmaları,
4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,
5) Son başvuru tarihi itibariyle 2019 – 2020 Kamu Personel Seçme Sınavından:
a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16,
KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan
türlerinin herhangi birinden en az (85) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek
puanlı (300) kişi içerisinde bulunmaları,
b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 KPSS P6 veya
KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan
en yüksek puanlı (200) kişi içerisinde bulunmaları,
c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan
türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi
içerisinde bulunmaları
gerekmektedir.
5 inci madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava
kabul edilir.
SINAVLAR
Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.
1- Yazılı Sınav: Sınav 24 Nisan 2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri,
saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir.
Sınava ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak
gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki
konuları kapsar:
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı
Dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.
-İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.
-HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel
Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku
(Genel Hükümler).

 • İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve
  Pazarlama.
 • BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri.
 • YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.
  Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek
  için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan
  almak gerekir.
  2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen
  kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir. Sözlü sınavda başarılı
  sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların
  aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
  Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı % 40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda
  başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak
  suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının
  eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
  Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro
  sayıları uyarınca toplam (30) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır.
  SINAVA BAŞVURU
  Sınava katılmak isteyen adaylar 29.03.2021 – 09.04.2021 tarihleri arasında
  www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru
  Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen
  belgelerin asıl/onay


Rekabet Kurumu Başkanlığı Bilgi İçin : (0312) 291 4234 – 4260 – 4533 Teknik Destek : (0312) 291 4278 – 4657
Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde No:9 / 06800 Bilkent/ANKARA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir