Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi KPSS ile Memur Alıyor Kasım 2021

İlan veren KurumRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İş AdresiRize
İletişim AdresiFener, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi, 53100 Merkez/Rize
İlan Tarihi30 Kasım 2021

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi KPSS ile Memur Alıyor Kasım 2021. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre 1 adet Hemşire, 3 adet Sağlık Teknikeri, 3 adet Teknisyen, 2 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 7 adet Temizlik Görevlisi alımı yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/b maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanlarda yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyanlar arasından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.
 2. Öğrenim durumu ön lisans olan pozisyonlara başvuracaklar için 2020 yılı KPSSP93; Ortaöğretim (Lise ve Dengi) olan pozisyonlara başvuracaklar için 2020 yılı KPSSP94 puanına sahip olmak.
 3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 4. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak.
 5. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 6. 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
İLAN KODUÖĞRENİM DURUMUUNVANIADEDİPUAN TÜRÜMEZUNİYET ALANIÖZEL ŞARTLARAÇIKLAMA/NOT
  001Ortaöğretim (Lise ve Dengi)  Hemşire  1  KPSSP94Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanının Hemşirelik Dalı mezunu olmak.  2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaktır.
  002  Ön LisansSağlık Teknikeri  1  KPSSP93Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.  2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaktır.
  003  Ön Lisans  Sağlık Teknikeri  2  KPSSP93Radyoloji,Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.-2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak. -Mezuniyet alanında en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. (Ayrıntılı bilgi, başvuru için gerekli evrakların 10’uncu maddesinde yer almaktadır.)Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaktır.
    004    Ön Lisans    Teknisyen    1    KPSSP93  Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak.  -Erkek olmak. -2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 70 puan almış olmak. -Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.Bu pozisyonda istihdam edilecekler Pazar ilçesinde bulunan Ziraat Fakültesinde çalıştırılacaktır.
      005      Ön Lisans      Teknisyen      1      KPSSP93  Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanının Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalından ve Makine ön lisans programından mezun olmak.-Erkek olmak. -2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak. -Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. -Mezuniyet alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. (Ayrıntılı bilgi, başvuru için gerekli evrakların 10’uncu maddesinde yer almaktadır.) 
    006  Ortaöğretim (Lise ve Dengi)    Teknisyen    1    KPSSP94Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanının Görüntü ve Ses Sistemleri ile Haberleşme Sistemleri Dallarının birinden mezun olmak.  -Erkek olmak. -2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak .-Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. 
              007              Ön Lisans            Koruma ve Güvenlik Görevlisi              2              KPSSP93        Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak.-Erkek olmak. -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak. -5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. -Özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması. -Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. – En az 170 cm boyunda olmak ve boyun son iki hanesinde yazan rakama göre ± 15 kg ağırlığına sahip olmak. (Bu şarta ilişkin belge, sağlık kurumlarından alınacaktır.) -2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.          Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.
        008      Ortaöğretim (Lise ve Dengi)  Destek Personeli (Temizlik Görevlisi- Park ve Bahçe)        4        KPSSP94      Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.      -Erkek olmak. -Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. -2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.-Bu pozisyonda istihdam edilecekler bina içi, bina dışı, park ve bahçe işlerinde çalıştırılacaklardır. -Bu pozisyonda istihdam edilecekler Pazar İlçesinde bulunan Ziraat Fakültesinde çalıştırılacaklardır.
        009      Ortaöğretim (Lise ve Dengi)    Destek Personeli (Temizlik Görevlisi)        3        KPSSP94      Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.        -Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak. -2020 yılı KPSSP94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.-Bu pozisyonda istihdam edilecekler bina içi, bina dışı, park ve bahçe işlerinde çalıştırılacaklardır. -Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.

Başvurular, 30 Kasım 2021-14 Aralık 2021 tarihleri arasında istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

-Adaylar sadece bir ilan koduna başvuru yapacaklardır. Aynı ya da farklı unvanlı birden fazla ilan koduna başvuru yapanların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

-KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel

şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Asıl aday pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak yerleşen adaylardan feragat eden, sıralamaya girip yerleşme hakkı kazananlardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, belgelerde başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen, arşiv araştırması sonucu olumsuz sonuçlanan vb. adayların yerine yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

-Yapılan sıralamada adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde, mezuniyet tarihi önce olana bunların da eşit olması halinde yaşı küçük olana

öncelik verilecektir.

-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare

tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

-Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

 1. Başvuru Formu (http://personelidari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)
 2. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Diğer türlü ibraz edilecek belge noter onaylı olmalıdır.)
 3. Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
 4. 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.)
 5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
 6. Adlî sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir.)
 7. 2020/KPSS Sonuç Belgesi.
 8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için özel güvenlik sertifikası ve kimlik kartı.
 9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla, istenen boy-kilo şartına sahip olduğuna ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı belge.
 10. İstenen Alanlar İçin Tecrübe Sahibi Olduğunu Gösterir SGK Hizmet Dökümü Belgesi (SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi başlığıyla e-Devlet sisteminden alınan SGK Hizmet Dökümü belgesi barkodlu; SGK’dan alınan SGK Hizmet Dökümü Belgesi ise onaylı olmalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde ilgili kişinin söz konusu alanda çalışmış olduğunu gösteren meslek kodu yer almalıdır. SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini ibraz etmelidirler.)
 11. “Bu pozisyonda istihdam edilecekler vardiyalı çalışma sistemine göre çalıştırılacaklardır.” şartı istenen pozisyonlar için vardiyalı çalışmasına engel olmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı sağlık raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
 12. Tüm pozisyonlar için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış onaylı sağlık raporu. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)
 13. Emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin SGK’dan alınacak belge. (Bu belge sonuçlar açıklandıktan sonra sıralamaya girip yerleşme hakkı kazanan adaylardan istenecektir.)

Benzer içerikler

Yazar Hakkında: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir