İzmir Karaburun Belediyesi Memur Alımı

İzmir Karaburun Belediyesi Memur Alımı yapmak için ilana çıkmıştır. Karaburun Belediyesi 1 Adet Evlendirme Memuru ve 1 Adet V.H.K.İ memuru alımı yapacaktır.

İzmir İli, Karaburun Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair
Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan
atama yoluyla memur alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
Belediyemizin boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve
özel şartlar aşağıdadır.
1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.

 1. Türk Vatandaşı Olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
  aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
 6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
  a) İlan edilen kadro için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu
  öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
  kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak.
  3-BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
  Sınava girmek isteyen adaylar, www.karaburun.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri
  BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
 7. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
  belediyemizce tasdik edilebilir).
 8. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
  üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri
  belediyemizce tasdik edilebilir.)
 9. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
  ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 10. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı.
 11. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 12. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 13. 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
 14. Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar
  işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü
  belgelemek,
  Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
  başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz
  edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)
  4-BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ
  a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16.08.2021 tarihinden
  18.08.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:30 – 12:30 / 13:30 – 17:30)
  müracaatlarını yapabileceklerdir.
  b) Adaylar başvuru belgelerini;
  c) Elektronik ortamda belediyemiz personel@karaburun.bel.tr adresine, şahsen veya iadeli
  taahhütlü posta yoluyla Merkez mahallesi Başkomutan Atatürk Caddesi No:4 Karaburun/İzmir
  adresine gönderilebilecektir.
  d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
  belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye
  alınmayacaktır.
  5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
  İLANI:
 15. Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol etmek
  suretiyle adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
  atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.
 16. Sınava çağırılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava
  çağırılacaktır.
 17. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 20.08.2021 tarihinde
  belediyemiz web sayfası www.karaburun.bel.tr adresinden ve belediye ilan panosundan ilan
  edilecektir.
 18. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
  adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
  gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup hatalı adres
  bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 19. Sınava katılma hakkı bulunmayan adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
  6-SINAV YERİ, ZAMANINI VE KONULARI
  Sözlü sınav Karaburun Belediyesi Hizmet Binasında 25.08.2021 tarihinde saat 09:00’ dan
  itibaren yapılacaktır.
  Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
  Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan
  ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava
  katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.
  Sınav Konuları:
  Sözlü Sınav;
  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  b) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,
  c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile
  Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
  7-SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
  Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,
  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 15’er
  puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan
  olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinde yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu
  üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
  Adayların atamaya esas başarı puanı; belediyemiz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile
  KPSS puanını aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyemiz internet
  adresinde ilan edilecektir.
  Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
  öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
  asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
  belediyemiz internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca tebligat yapılacaktır.
  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanların
  düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya
  da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
  gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
  gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
  hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda
  bulunulacaktır.
  Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren
  yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
  sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir