İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alımı Temmuz 2020

İlan veren Kurum
İş Adresi
İletişim Adresi
İlan Tarihi

İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alımı Temmuz 2020. yapılan açıklama ile fatih belediyesi 30 adet Zabıta Memur ve 20 Adet GİH memuru alımı yapılacaktır.

İstanbul Fatih Belediyesi Memur Alım Detayları

Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

SıraKadro Derecesi     
NoUnvanıSınıfıAdedi  KPSSKPSS Taban
  NiteliğiCinsiyetiPuan TürüPuanı
      
         
     Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli   
     Muhasebe, Büro Yönetimi, Büro   
     Yönetimi ve Sekreterlik, Genel İşletme,   
     Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve   
     Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve   
 Zabıta   Tanıtım, İlahiyat, İletişim ve Halkla   
1GİH95İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş   
Memuru   
    İdaresi, İşletme, İşletmecilik, Maliye,Kadın/ErkekKPSSP9375
     
     Mahalli İdareler, Mahalli İdareler   
     (Zabıta), Muhasebe, Sosyal Bilimler,   
     Yerel Yönetimler önlisans   
     programlarının birinden mezun olmak.   
     (En az A2 sınıfı ehliyete sahip olmak)   
         
     Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli   
     Muhasebe, Büro Yönetimi, Büro   
     Yönetimi ve Sekreterlik, Genel   
     İşletme, Halkla İlişkiler, Halkla   
     İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla   
2Zabıta   İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, İletişimKadın/ErkekKPSSP9375
   ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları
 MemuruGİH95   
 Yönetimi, İş İdaresi, İşletme,   
        
     İşletmecilik, Maliye, Mahalli İdareler,   
     Mahalli İdareler (Zabıta), Muhasebe,   
     Sosyal Bilimler, Yerel Yönetimler   
     önlisans programlarının birinden   
     mezun olmak.   
         
     Fakültelerin; Siyaset Bilimi ve Kamu   
     Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,   
     Ekonomi, İşletme, İktisat, Ekonometri,   
     Çalışma Ekonomisi ve Endüstri   
     İlişkileri, Psikoloji, Sosyal Hizmet,   
     Sosyoloji, Siyaset Bilimi ve   
3Zabıta   Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları   
 MemuruGİH920Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,Kadın/ErkekKPSSP375
     Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Turizm   
     Rehberliği, İlahiyat, İslami İlimler,   
     Kamu Yönetimi, Turizm İşletmeciliği,   
     Bilgi ve Belge Yönetimi, İş İdaresi,   
     İşletme / İşletmecilik, İş sağlığı ve   
     Güvenliği bölümlerinin birinden mezun   
     olmak.   
         
     Bilgi Yönetimi, Bilgisayar Destekli   
     Muhasebe, Büro Yönetimi, Büro   
     Yönetimi ve Sekreterlik, Genel   
     İşletme, Halkla İlişkiler, Halkla   
     İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla   
4MemurGİH95İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, İletişimKadın/ErkekKPSSP9375
ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları
        
     Yönetimi, İş İdaresi, İşletme,   
     İşletmecilik, Maliye, Mahalli İdareler,   
     Muhasebe, Sosyal Bilimler, Yerel   
     Yönetimler önlisans programlarının   
     birinden mezun olmak.   
         
     Adalet, Adalet Meslek Yüksek Okulu,   
5MemurGİH91Hukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiKadın/ErkekKPSSP9375
önlisans programlarının birinden
     mezun olmak.   
         
     Emlak ve Emlak Yönetimi, Harita,   
6MemurGİH91Harita ve Kadastro, Tapu ve KadastroKadın/ErkekKPSSP9375
önlisans programlarının birinden
     mezun olmak.   
     Fakültelerin, Ekonomi, İşletme, İktisat,   
     Maliye, Bankacılık ve Finans, Ekonomi   
     ve Finans, Muhasebe ve Finans   
7MemurGİH94Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe BilgiKadın/ErkekKPSSP375
     Sistemleri, Muhasebe ve Denetim   
     bölümlerinin birinden mezun olmak.   
         
     Fakültelerin; Siyaset Bilimi ve Kamu   
     Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,   
     Ekonomi, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu   
     Yönetimi, Ekonometri, Çalışma   
     Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Turizm   
     İşletmeciliği, Teknoloji ve Bilgi   
     Yönetimi, Bankacılık, Muhasebe,   
     Uluslararası Ticaret, Siyaset Bilimi ve   
     Uluslararası İlişkiler, Uluslararası   
     Ticaret ve Finans, İnsan Kaynakları   
     Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve   
     İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve   
     Lojistik, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,   
     Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık,Kadın/ErkekKPSSP375
8MemurGİH99Bankacılık ve Finans, Muhasebe ve   
     Finans Yönetimi, Sigortacılık ve Risk   
     Yönetimi, Turizm İşletmecilik, Halkla   
     İlişkiler ve Tanıtım, Basın ve Yayın,   
     Sosyoloji, Pazarlama, Gayrimenkul   
     Geliştirme ve Yönetimi, Medya ve   
     İletişim, Acil Yardım ve Afet Yönetimi,   
     Arap Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve   
     Edebiyatı, Sosyal Hizmet, İslami İlimler,   
     İlahiyat, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yerel   
     Yönetimler, İşletme / İşletmecilik, İş   
     İdaresi, İstatistik, İş Sağlığı ve   
     Güvenliği, İşletme Bilgi Yönetimi   
     bölümlerinin birinden mezun olmak.   
         

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemize yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1)BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

 1. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu

öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak,

 • Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.fatih.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 1. Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • KPSS  Sonuç  Belgesinin  ÖSYM’nin  sitesinden  alınan  doğr  ulama  barkodlu  bilgisayar

çıktısı,

 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

 1. Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 31.08.2020 gününden 04.09.2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-17.00 arasında) Belediyemiz İnsanKaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) müracaatlarını yapabileceklerdir.
 • Şahsen veya iadeli taahütlü posta yolu ile Fatih Belediye Başkanlığı Fatih/İSTANBUL adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
 • Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacakolup adaylar yukarıda belirtilentarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Fatih Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5)BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 • Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları için sözlü sınava çağırılacaktır.
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 • Sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar  ve  KPSS puanları  ile  sınav yeri ve zamanı  başvuruların

değerlendirilmesini müteakip 16.0 9 . 2 0 2 0 t a r i hi n d e n i t i b a r e n Belediyemizin www.fatih.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu

“ Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 • Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Fatih Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü ve uygulamalı sınav;

Zabıta Memuru alımı için 28.09.2020 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere,Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav ve uygulmalı sınav yapılacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir. Memur alımı için 01.10.2020 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, FatihBelediyesi Ana Hizmet Binasında sözlü sınav yapılacaktır

Sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günlerde devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta memuru için uygulamalı sınav; Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgive yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı,belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınavsonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Memur kadroları sınavında değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yataneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ileKPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinda KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin www.fatih.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarınıdüşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Benzer içerikler

Yazar Hakkında: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir