Hemşin Belediyesi 2 Memur Alacak

Rize’nin Hemşin ilçe Belediyesi 2 Memur Alımı yapıyor. Hemşin Belediye başkanlığından yapılan duyuruya göre 1 adet Tahsildar ve 1 Adet tekniker alımı yapılacak.

HEMŞİN BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI


Hemşin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na
tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve
Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri,
KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara
açıktan atama yoluyla Memur alınacaktır.

  Sıra No   Kadro Unvanı   Sınıfı   Kadro Derecesi   Adedi   Niteliği   Cinsiyet   KPSS Türü KPSS Puanı
      1       TAHSİLDAR       GİH       8       1 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe, İktisat, Çalışma Ekonomisi, Ekonomi bölümlerinin birinden mezun olmak.       E/K       P3 60 Puan ve Üzeri
      2       TEKNİKER       THS       10       1 Fakültelerin Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak       E/K       P93 60 Puan ve Üzeri


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin boş Memur kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Memur kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A)
fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen Memur kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS ’na girmiş ve
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Her iki kadro için alanında bir lisans programından mezun olmuş olmak
c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında; Adaylar başvuru sırasında başvuru dilekçesine ek olarak;
✓ İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden
(www.hemşin.bel.tr) temin edilecektir.
✓ Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
✓ Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
✓ Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı
örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir)
✓ KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu
bilgisayar çıktısı,
✓ Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
✓ Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair
beyanı,
✓ 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

 1. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
  Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
  ➢ Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 10/03/2020 tarihinden itibaren 20/03/2020
  günü saat 17:00 ‘a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), kuruma
  teslim ederek müracaatlarını yapabilirler.
  ➢ Başvuru belgelerinin Atatürk Cad. No: 70 Hemşin RİZE Adresinde bulunan
  Hemşin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
  ➢ Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır,
  ➢ Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan
  başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
  ➢ Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular
  dikkate alınmayacaktır.
  5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL
  EDİLENLERİN İLANI:
  ➢ T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
  adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak
  üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava
  çağrılacaktır,
  ➢ Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da
  sınava çağrılacaktır,
  ➢ Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve
  zamanı 23/03/2020 tarihinde www.hemsin.bel.tr internet sitesinde ve ilan
  panosunda ilan edilecektir,
  ➢ Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve
  adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş
  Belgesi’’ posta ile gönderilecektir,
  ➢ Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
  ➢Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
  bulunulmayacaktır.
  6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
  Hemşin Belediyesi Meclis Salonunda; Memur alımı için 09/04/2020 Günü saat
  10:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.
  Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
  Belediye, başvurulardan KPSS başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı
  adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı
  sınava çağıracaktır.
  Sınav Konuları:
  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
  • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki
  ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
  7.SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
  Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve
  İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel
  Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi
  ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan
  üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen
  puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
  Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü
  sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve
  belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
  Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı
  yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama
  yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday
  belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan
  edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
  Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
  puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan
  edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
  Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
  bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların
  atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi
  atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet
  Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
  Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından
  itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu
  tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
  İlan Olunur.
  Hemşin Belediye Başkanlığı

“Hemşin Belediyesi 2 Memur Alacak” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir