Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşire ve Sağlıkçı Alımı Temmuz 2020

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşire ve Sağlıkçı Alımı Temmuz 2020. Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden yapılan açıklama ile 100 adet Hemşire, 50 Adet Sağlık Teknikeri, 3 Adet Röntgen Teknisyeni ve sağlık personelleri olmak üzere toplamda 190 adet 4/B Statüsünde sözleşmeli memur alımı yapılacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlıkçı Alım Detayları

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİKÜNVANIADEDİARANAN NİTELİKLER
KODU   
101Hemşire30Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı Mezunu olmak.
    
102Hemşire70Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
103Sağlık Teknikeri4Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans
   programlarının birinden mezun olmak.
104Sağlık Teknikeri10Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar
   Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programı/Bölümü mezunu
   olmak.
105Sağlık Teknikeri24Yükseköğretim Kurumlarının Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik Önlisans
   Programlarının birinden mezun olmak.
106Sağlık Teknikeri2Yükseköğretim Kurumlarının Odyometri veya Odiometri Önlisans
   programlarının birinden mezun olmak.
107Sağlık Teknikeri4Yükseköğretim Kurumlarının Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar
   Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
108Sağlık Teknikeri6Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
   Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
109Röntgen Teknisyeni3Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Teknisyenliği Alanı mezunu olmak.
    
110Diğer Sağlık Personeli14Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans
   Programından mezun olmak
111Diğer Sağlık Personeli1Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren
   programlarının birinden mezun olmak.
112Laborant10Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği alanında eğitim
   veren bölümlerinden mezun olmak.
113Ebe1Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
    
114Eczacı4Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.
   KPSS ŞARTI ARANMAMAKTADIR.
115Biolog1Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji
   bölümünden mezun olmak.
116Psikolog1Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Psikoloji
   bölümünden mezun olmak.
117Diyetisyen2Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve
   Diyetetik bölümünden mezun olmak.
118Fizyoterapist3Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümünden
   mezun olmak.

İLAN TARİHİ                              : 27.07.2020 tarihli Resmi Gazete

SON BAŞVURU TARİHİ : 10.08.2020 (Mesai Bitimi)

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir.

Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.

Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır. Başvuruların kadro sayısından fazla olması halinde kurayla belirlenecektir.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:

1. T.C. vatandaşı olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Askerlik Durumu itibariyle;
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.
 • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan edilen nitelik kodlarından sadece bir (1) tanesine müracaat edilecektir. Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir.

Posta, fax,veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekmektedir.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Her kadroya atanacak kişi sayısı kadar yedek bırakılacak, şayet asil ve yedeklerden kontenjan dolmaması halinde diğer sıralamadaki şartları taşıyan adaylar, kadro sayısı tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.

 • Covid-19 tedbirleri kapsamında başvuraya gelen adayların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Kurallara uymayanların müracaatları alınmayacaktır.


İLAN TARİHİ                              : 27.07.2020 tarihli Resmi Gazete

SON BAŞVURU TARİHİ : 10.08.2020 (Mesai Bitimi)

İstenilen Belgeler;

 • Başvuru Formu (Başvvuru Formuna KPSS Puanı yazılırken tam, okunaklı ve arasında virgül (,) kullanarak yazılması gerekmektedir.) -1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formunun ilgili bölümüne yapıştırılmış olması gerekmektedir.
 • Askerlik Durum Belgesi, Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, – (Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden veya e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)
 • Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı )
  • 2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği  (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir