Darphane Kadrolu İşçi Alımı Temmuz 2020

Darphane Kadrolu İşçi Alımı Temmuz 2020. darphane genel müdürlüğünden yapılan açıklama ile en az ilköğretim mezunu 20 adet sürekli kadrolu işçi alımı yapılacakltır.

Darphane Kadrolu İşçi Alım Detayları

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da, Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:55 Beşiktaş ve Orhantepe Mah. Tekel Cad. No:6 Cevizli Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

ÇalıştırılacağıAlınacakÖğrenim DurumuYaş SınırıÖzel KoşullarYöntemÇalışma
HizmetPersonel     Yeri
Türü/MeslekSayısı      
        
Koruma ve20En az ortaöğretim18-35·Herhangi   bir   ortaöğretim,   önlisans,   lisans   veNoterİstanbul
Güvenlik (lise ve dengi)  lisansüstü  mezunu  olup  5188  sayılı  Kanun  gereğiKura 
Hizmetleri/Güvenlik mezunu olmak  silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahipÇekimi 
Görevlisi Silahlı    olmak (Son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ayve 
     geçerlik süresi olan)Sözlü 
    ·Gece  ve  gündüz,  iç  ve  dış  mekanda  vardiyalıSınav 
     sistemde   çalışmaya   engel   durumu   olmamak,  
     çalışmayı kabul etmek  
    ·  Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl  
     hastalığı ile engelli bulunmamak, sağlık durumunu  
     Sağlık Kurulu Raporu (Heyet) ile belgelemek  
    ·  En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak (koruma ve  
     güvenlik görevlisi/özel güvenlik görevlisi) ve bunu  
     SGK kayıtları ile belgelendirmek.  
    ·  Erkek adaylarda en az 170 cm, kadın adaylarda en az  
     160 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre  
     cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15  
     kilodan az ya da fazla olmamak (Boy ve kilo bilgileri  
     sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)  

A- GENEL ŞARTLAR:

 1. Türk vatandaşı olmak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış veya muaf olmak),
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 1. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

 1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22.07.2020-27.07.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İlana başvurular İŞKUR ilan başlangıç tarihi itibariyle İstanbul İli genelinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir.

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ

 1. Noter kura çekimi 12.08.2020 günü saat 14:00’de Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecektir. COVID-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.
 • Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda Genel Müdürlüğün https://www.darphane.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.
 • Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://www.darphane.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
 • Noter tarafından kura ile, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
 • Noter tarafından kura ile seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek Sözlü Sınava tabi tutulacaktır.

D- DİĞER HUSUSLAR

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
 • Ataması yapılan adaylar yasal asgari ücret ile işe başlatılacaktır.
 • Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 • Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir