Çorlu Belediyesi Zabıta Alımı Temmuz 2020

İlan veren Kurum
İş Adresi
İletişim Adresi
İlan Tarihi

Çorlu Belediyesi Zabıta Alımı Temmuz 2020. Çorlu belediyesinden yapılan açıklama ile 25 adet zabıta memuru alımı yapılacaktır. en az KPSS 65 puan alma şartı ile kpss sıralaması ile zabıta memuru alımı yapılacaktır.

Çorlu Belediyesi Zabıta Alım Detayları

Çorlu Belediyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 Sır Kadro Sınıf Derece       Cinsiye KPSS KPSS 
              
 aN   Adedi  Niteliği    Taban 
 o Unvanı ı si       ti Puan Türü Puanı 
                   
                
         Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler,      
         Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Çevre      
         Koruma veKontrol,Çevre      
         TemizliğiveDenetimi,İşletme      
         Yönetimi,Büro   Yönetimi   ve      
 1 Zabıta GİH 8-915Yönetici Asistanlığı,Ulaştırma veErkek/ KPSSP93 En az 65 
   Memuru     Trafik Hizmetleri, Gıda teknolojisi,Kadın   puan 
         HaritaveKadastro,İnşaat      
         teknolojisi,  Yapı  Denetimi  Ön      
         lisansprogramlarınınbirinden      
         mezun olmak, en az B sınıfı sürücü      
         belgesine sahip olmak        
                    
         Beden EğitimiveSpor      
         Öğretmenliği, Acil Yardım ve Afet      
 3 Zabıta GİH 710Yönetimi, Sosyoloji,SporErkek/ KPSSP3 En az 65 
  memuru  Yöneticiliği lisans  programlarınınKadın   
           puan 
         birinden  mezun  olmak,  en  az  B     
               
         sınıfı sürücü belgesine sahip olmak      
                   
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:         
   Belediyemizin  yukarıda  belirtilen  boş  zabıta  memuru  kadroları  için  yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.     

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru ve diğer memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veyaaskerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecekbeden veakıl hastalığı bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP93 ve KPSSP3 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar www.corlu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • ·         Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.),
 • 2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

 • 24.08.2020 tarihinden 28.08.2020 pazartesi günü saat 17:00’ ye kadar (Başvurular mesai günlerinde 09:00-17:00 saatleri arasında ) www.corlu.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:74 Çorlu/Tekirdağ adresindeki Çorlu Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu hizmet binasına gelecek, burada görevlendirilen belediye personelince boy ve kilo ölçümü yapıldıktan sonra belgelerini teslim ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
 • Başvurular şahsen yapılacaktır.
 • Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

 1. T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.corlu.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
 • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 • Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Çorlu Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru kadroları için yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav 28.09.2020 – 02.10.2020 tarihleri arasında Hatip Mahallesi Özbek Cd. No:40 Çorlu/Tekirdağ adresinde ki Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumunda (Çorlu Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu hizmet binasının arkası) yapılacaktır. Sınavlar saat 10:00’da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Personel alım işlerinin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Sınav Konuları:

 1. Sözlü sınav;
 2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
 • Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportifdayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

 1. Sözlü sınav,Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılıDevlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
 • Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınavpuanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
 • Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyenin internet adresinde ilan edilir.
 • Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
 • En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri

Belediyemizin internet (www.corlu.bel.tr) adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarıpuanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu

gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet (www.corlu.bel.tr) adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Benzer içerikler

Yazar Hakkında: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir