Çankaya Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alımı 2021

Ankara Çankaya Belediyesi 5 adet Müfettiş Yardımcısı alım ilanına çıkmıştır. İlanın detaylarını inceleyebilirsiniz. Çankaya Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alımı

Çankaya Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak Teftiş Kurulu Müdürlüğü’nde görevlendirilmek üzere; “Çankaya Belediye Başkanlığı
Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan
Müfettiş Yardımcısı kadrosuna 9. dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Çankaya Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
  İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
  Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
  aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  1.1 Türk vatandaşı olmak,
  1.2 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  1.3 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  1.4 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  1.5 Müfettiş olarak görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hali
  bulunmamak,
  1.6 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
  2.1 En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi
  ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek
  Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından
  birini bitirmiş olmak,
  2.2 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında
  yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80
  (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
  2.3 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1986 ve daha
  sonraki doğumlular)
  2.4 Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik
  yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,
  2.5 Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye
  hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)
  2.6 Yapılacak sözlü sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,
  2.7 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. SINAV BAŞVURUSU VE İSTENİLEN BELGELER:
  3.1 Çankaya Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Başvuru Formu:
  Adaylar 26/04/2021-04/05/2021 tarihleri arasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi
  üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır.
  Adaylar başvuru formuna;
  3.2 Yükseköğrenim Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesini, Denklik Belgesi sunulacak
  olması durumunda ise yetkili makam tarafından tasdik edilen Denklik Belgesini,
  3.3 Giriş sınavı ilanın yapıldığı tarihte geçerli olan (A) Grubu KPSS Sonuç Belgesinin
  ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısını, 26/04/2021- 04/05/2021
  tarihleri arasında kurumumuzun (https://www.cankaya.bel.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda
  ekleyeceklerdir.
 4. YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ, SINAV GİRİŞ BELGESİ VE
  İLANI:

  4.1 Yazılı sınava, ilan edilen beş (5) kişilik boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam
  100 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların
  sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere
  ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. 100’ üncü sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday
  veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır.
  4.2 Yazılı sınava katılabilme koşullarını taşıyan adaylar 01/06/2021 tarihinde (https://www.cankaya.bel.tr)
  internet adresinde duyurulacaktır.
  4.3 Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş sınavına katılacaklara (https://yasamboyu.hacettepe.edu.tr)
  tarafından sınav yeri ve tarihini belirten “Sınav Giriş Belgesi” en geç 07/06/2021 tarihinde
  adayların erişimine açılacaktır. Sınava ancak bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C Nüfus
  Cüzdanı/Kimlik Kartı, T.C kimlik nosu yazılı olan ehliyet veya geçerli pasaport) gösterilmesi
  suretiyle girilebilecektir.
  4.4 İlanda belirtilen koşulları taşımayan başvurular ile yukarıda belirtilen (https://www.cankaya.bel.tr)
  adres haricinde posta veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
  5.1 Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli) ve sözlü olmak üzere
  iki aşamalıdır. Yazılı sınav; Çankaya Belediye Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi arasında
  yapılan protokole göre Hacettepe Üniversitesi tarafından 12-13/06/2021 tarihlerinde üç oturum
  olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve
  Yabancı Dil sınav grupları için 40’ar soru sorulacaktır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir.
  Tablo 1: Sınav Oturumları ve Saat Dilimleri
  Alan Tarih Saat
  1.Oturum Hukuk ve İktisat Alan Sınavı 12.06.2021 10:00-11:40
  2.Oturum
  Yabancı Dil Sınavı
  (İngilizce/Almanca/Fransızca) 12.06.2021 13:00-14:00
  3.Oturum Maliye ve Muhasebe Alan Sınavı 13.06.2021 10:00-11:40
  Üniversiteye ulaşımda zorluk yaşanmaması adına Emek Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad.
  No.11 adresinde bulunan Çankaya Belediyesi Hizmet Binasının önünden 12-13/06/2021
  tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günleri saat 8:45’te servis kaldırılacaktır. Cumartesi günü öğle
  yemeği Belediyemiz tarafından verilecektir.
  5.2 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı
  olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava
  girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını
  kaybetmiş sayılacaktır.
  5.3 Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav
  grupları için 40’ar soru olacak şekilde toplam 200 soru sorulacaktır. Sınav 3 oturumdan
  oluşacaktır. (Bknz: Tablo 1: Sınav oturumları ve saat dilimleri)
 6. YAZILI SINAVIN KONULARI:
  6.1 Hukuk
  a) Anayasa Hukuku, (Genel Esaslar),
  b) İdare Hukuku,(Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat),
  c) Ceza Hukuku, (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),
  ç) Medeni Hukuk, (Genel Esaslar ve ayni haklar),
  d) Borçlar Hukuku,(Genel Esaslar),
  e) Ticaret Hukuku, (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak),
  f) Ceza Muhakemesi Usulü Hukuku, (Genel Esaslar),
  6.2 İktisat
  a) İktisat Teorisi (Mikro-Makro Ekonomi vd.)
  b) Para-Banka, Kredi ve Konjonktür
  c) Güncel Ekonomik Sorunlar
  ç) Milli Gelir
  d) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar
  e) İşletme denetimi ve finansal yönetim
  6.3 Maliye
  a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası
  b) Türk Vergi Kanunlarının Esasları
  c) Kamu Giderleri ve Gider Kanunlarının Esasları
  ç) Bütçe ve Bütçe Çeşitleri
  d) Kamu Borçları
  6.4 Muhasebe
  a) Genel Muhasebe
  b) Bilanço Analizi ve Teknikleri
  c) Ticari Hesap
  6.5 Yabancı Dil
  a) İngilizce
  b) Fransızca
  c) Almanca,
  dillerinden birisi.
 7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
  7.1 Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli
  olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak
  kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda
  tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yabancı dil dışındaki yazılı sınav
  gruplarından alınan puanlardan her birinin 60’dan ve genel ortalamasının da 65’den az olmaması
  gerekir.
  7.2 Yabancı dil tam notu 100 puan olup yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için notun
  60’dan aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil notu ayrıca yazılı sınav notunun genel ortalamasına
  dâhil edilmeyecektir.
  7.3 Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav
  grupları için soru değeri 2,5 puan olmak üzere toplam 200 soru sorulacaktır. Hesaplamalarda
  standart sapma dikkate alınacaktır.
  7.4 Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile standart
  sapma dikkate alınarak hesaplanan yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
  Adayların başarı dereceleri tespit edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav
  puanı yüksek olan aday; yazılı sınav puanlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan
  aday; KPSS puanlarının eşit olması halinde hukuk notu yüksek olan aday; hukuk notları da eşit
  olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır.
  7.5 Giriş sınavından 65 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının
  dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.
  7.6 Yazılı sınava ilişkin soru ve cevap anahtarı kurumumuz tarafından 14-17/06/2021
  tarihlerinde web (https://www.cankaya.bel.tr) sayfasından duyurulacaktır. Adayların sınavla ilgili
  itiraz ve bilgilendirilmelerine ilişkin tüm işlemler HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ tarafından
  yapılacaktır. Adaylar, sınav sorularına ilişkin itirazlarını 14-18/06/2021 tarihlerinde, sınav
  sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise 12-16/07/2021 tarihlerinde saat 17:00’a kadar ÜNİVERSİTE’ye
  (Hacettepe Üni. Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Beytepe Kampüsü, Endüstri Mühendisliği binası
  yanı, Kosgeb Binası 1. Kat, 06800 Beytepe ANKARA) yazılı olarak elden veya iadeli taahhütlü
  posta ile ulaştırmış olmalıdır.
  7.7 Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve
  adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
  7.8 Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
  puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenleri alıp
  almama hakkına sahiptir.
 8. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI:
  8.1 Yazılı sınavda başarılı olan adayların isimleri 09/07/2021 tarihinde kurumumuz genel
  ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr/) duyurulacaktır. Sınav sonucunun ilanı tebliğ
  niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  8.2 Sözlü sınava, yazılı sınava ilişkin itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra, yazılı
  sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere ilana çıkılan boş kadronun en fazla beş (5)
  katına kadar yirmibeş (25) aday davet edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı
  puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar 02/08/2021
  tarihinde kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr/) duyurulacaktır. İlan
  tebliğ niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  8.3 Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınav 04/08/2021 Çarşamba günü
  saat 09.30’da Emek Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11- KIZILAY/ANKARA adresinde
  bulunan Çankaya Belediye Başkanlığı A2 Blok 9. Kat Teftiş Kurulu Müdürlüğü Toplantı
  Salonu’nda yapılacaktır.
  8.4 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına
  dair imzalı beyan alınacaktır.
  8.5 Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zekâ, intikal sürati, ifade
  kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni,
  ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere
  açıklığı gibi şahsi nitelikleri değerlendirilecektir.
  8.6 Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin 100
  tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 65’ten az olmaması gerekir.
  8.7 Sözlü sınavı kazanan asıl ve asıl aday sayısı kadar yedek adayların listesi, kurumumuz
  genel ağ sayfasında (https://www.cankaya.bel.tr) 09/08/2021 tarihinde ilan edilecek ve giriş
  sınavında başarılı olan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  8.8 Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı
  olduğundan sözlü sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava
  girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını
  kaybetmiş sayılacaktır.
  8.9 Sözlü sınavı kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atama için gerekli
  belgeler ile birlikte Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder.
  Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.
 9. DİĞER HUSUSLAR:
  9.1 Sınavı kazanan adaylardan atamaya esas teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için
  kurumumuzun genel ağ sayfasında 09/08/2021 tarihinde (https://www.cankaya.bel.tr/) ayrıca bir
  ilan yayımlanacaktır.
  9.2 Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları
  tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri
  uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir