Bursa Uludağ Üniversitesi 20 Tane Sözleşmeli Memur Alıyor Aralık 2021

İlan veren KurumBursa Uludağ Üniversitesi
İş AdresiBursa
İletişim AdresiÖzlüce Görükle Kampüsü, 16059 Nilüfer/Bursa
İlan Tarihi6 Aralık 2021

Bursa Uludağ Üniversitesi 20 Tane Sözleşmeli Memur Alıyor Aralık 2021. Rektörlükten yapılan açıklamaya göre 8 adet Büro Personeli, 1 adet Veteriner Hekim, 1 adet Sağlık Teknikeri, 10 Adet Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Rektörlüğü’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 20 (yirmi) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
  KADRO UNVANI  KOD  SAYI  CİNSİYETÖĞRENİM DURUMU VE ARANAN NİTELİKLER
    BÜRO PERSONELİ    B01    2    KADIN/ERKEKMuhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
    BÜRO PERSONELİ    B02    4    KADIN/ERKEKBüro Yönetimi ve Sekreterlik, Kamu Yönetimi, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İktisat, Ekonometri, Maliye lisans programlarının birinden mezun olmak.
  BÜRO PERSONELİ  B03  2  KADIN/ERKEKMuhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programından mezun olmak.
VETERİNER HEKİM  V01  1  KADIN/ERKEKVeteriner lisans programından mezun olmak.
  SAĞLIK TEKNİKERİ  S01  1  KADIN/ERKEKLaborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ)  D01  5  KADIN  Ortaöğretim mezunu olmak.
DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ)  D02  5  ERKEK  Ortaöğretim mezunu olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 1. Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar
 • 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3,

Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı

esas alınacaktır.

 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor

olmamak.

 • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu istenecek olup sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.
 • Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile alınacaktır.
 • Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.
 • Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35 (otuz beş) yaşından gün

almamış olmak.

 1. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

 1. Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi (http://personelalimi.uludag.edu.tr) adresinden yapılacaktır.
 2. Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
 3. Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların

sisteme eksiksiz yüklendikten sonra başvuru işleminin tamamlanması önem arz etmektedir.

 • Sisteme yüklenen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.
  • Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen

adayların başvuruları iptal edilecektir.

 • Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir.
 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.
 • Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adayların başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi

yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

 • “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.
 3. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağrılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.
 4. Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 5. Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlatılabilmeleri için ilan tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
 6. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Benzer içerikler

Yazar Hakkında: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir