Batman Üniversitesi Sözleşeli Mühendis Biyolog Teknisyen Alımı

Batman Üniversitesi Sözleşeli Mühendis Biyolog Teknisyen Alımı. Batman Üniversitesinden yapılan açıklama ile üniversitede görevlendirilmek üzere 4/B statüsünde istihdam edilmek üzere 1 Adet Harita Mühendisi, 1 Adet Bilgisayar Mühendisi, 1 Adet Programcı, 1 Adet Teknisyen ve 1 Adet Biyolog olmak üzere 5 adet sözleşmeli memur alımı yapılacaktır.

Batman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım Detayları

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

 KADROKPSS TÜRÜKPSS    
UNVANISAYISI TABAN PUANIARANAN NİTELİKLER 
HARİTA1KPSS P350*Fakültelerin  Harita  Mühendisliği  Bölümünden  mezun
MÜHENDİSİ   olmak.   
    *M.E.B. onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip
    olmak.   
    *  AUTOCAD/STA4/ECCEL/PROJECT,  Netcad  8  GIS’
    /CAD-SURF   Netcad   projelendirme   eğitimi   aldığını
    belgelemek   
    *İSG Genel Eğitimi almış olduğunu belgelemek.
BİLGİSAYAR1KPSS P350*Bilgisayar  Mühendisliği  bölümü  lisans  programından
MÜDENDİSİ   mezun olmak,   
    *Uygulamalı Siber Güvenlik ve Etik Hacker Eğitimi aldığını
    belgelemek.   
    *Siber Güvenlik Teknolojileri ve Süreçleri Eğitimi aldığını
    belgelemek   
    *Temel  Siber  Güvenlik  Farkındalık  Eğitimi  aldığını
    belgelemek   
    *ISO27001 Bilgisayar Güvenliği Yön.Sis.Eğitimi aldığını
    belgelemek.   
  KPSS P3 *Fakültelerin  Bilgisayar  Mühendisliği  veya  Matematik
PROGRAMCI1 80bölümü mezunu olmak  
 * Uygulamalı SQL veri Tabanlı: MySQL & MsSQL sertifika
    
    sahibi olmak, C++, Temel Linux eğitimi aldığını belgelemek
TEKNİSYEN1KPSS P9450*Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-
    Elektronik   Teknolojisi,   Endüstriyel   Elektronik   veya
    Elektronik Bölümlerinin birinden mezun olmak
    *M.E.B. veya Yükseköğretim Kurumlarınca düzenlenen iş
    sağlığı ve Güvenliği Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
    *En az B sınıfı sürücü belgesi almış olmak. 
     
BİYOLOG1KPSS P350*Biyoloji Lisans mezunu olup, alanında Yüksek Lisans
    yapmış olmak.   
    *Real-TimePCR,Elektroforez,Kemilüminesans
    görüntüleme cihazlarının eğitim sertifikasına sahip olmak
    *En az C sınıfı iş güvenliği sertifikasına sahip olmak
    * YDS veya denkliği veya denkliği olan sınavdan en az 50
    almış olmak.   
    *TS-EN-ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
    Eğitimi aldığını belgelemek. 
    *TS-EN-ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Temel
    Eğitimi aldığını belgelemek. 
    *OHSAS- 18001 : 2008 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
    Sistemi Temel Eğitimi aldığını belgelemek 
    *TS-EN-ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi Temel
    Eğitimi aldığını belgelemek. 
    *Bitki Hücre Kültürleri konularında çalışmaları olmak
        

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- Başvuru tarihiitibariyle18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

8- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Başvuran adaylarda Lisans mezunları için 2018 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Orta Öğretim Mezunları için 2018 KPSS P94 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

11- Sadece bir unvan için başvurulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

12- Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

13-Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları uyan adaylardan Programcı kadrosu için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı, Kurumumuz Sözleşmeli Personel Sınav, Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca yazılı veya sözlü sınava tabi tutulacaktır. Beş katı hesabında, son sırada puan eşitliği olması halinde, bu durumda olan bütün adaylar sınava davet edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Batman Üniversitesi resmi internet sayfası www.batman.edu.tr’den temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya mail yoluyla (personel@batman.edu.tr) müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-Başvuru Formu (www.batman.edu.tr )adresinden temin edilebilir.)

2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.

3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi.

4- Nitelikler bölümünde istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları.

5- SGK Hizmet Dökümü.

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

7- 1 adet vesikalık fotoğraf.

8- Yabancı Dil Puanı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir